Ubezpieczenie

 

UBEZPIECZENIE CZŁONKÓW PTTK

Od 1 kwietnia br. członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską PTTK oraz zwolnieni z jej opłaty będą ubezpieczeni w Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna (TO50/002126/22/A).

 Nr polisy od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.: TO50/002126/22/A/000002

I. Przedmiotem ubezpieczenia są:

1. następstwa nieszczęśliwego wypadku polegające na obrażeniach ciała Ubezpieczonego, skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią Ubezpieczonego. Dodatkowo przedmiotem ubezpieczenia jest wystąpienie zawału serca lub udaru mózgu u Ubezpieczonego;

2. koszty leczenia i assistance poniesione w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku podczas wyjazdów poza granice RP wraz z włączeniem amatorskiego uprawiania sportów letnich i zimowych.


Ubezpieczeniem objęci są członkowie PTTK posiadających ważną legitymację PTTK (z aktualnie opłaconą składką członkowską) w okresie ochrony ubezpieczeniowej tj.:

– od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r. w przypadku opłacenia składki za rok 2021.

– od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r. w przypadku opłacenia składki za rok 2022.

Uwaga! Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki członkowskiej, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 kwietnia 2021 r. w przypadku opłacenia składki za rok 2021 albo 1 kwietnia 2022 r. w przypadku opłacenia składki za rok 2022 itd., natomiast osoby zwolnione z opłacenia składki członkowskiej od dnia złożenia zapotrzebowania na znaczek.

II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

W zakresie ubezpieczenia NNW – Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych 24h/dobę na terytorium całego świata.
Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie NNW obejmuje świadczenia z tytułu:

1. śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

2. uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzenia ciała Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

3. wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu u Ubezpieczonego,

4. zwrotu kosztów nabycia protez i środków pomocniczych dla Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

5. zwrotu kosztów operacji kosmetycznych Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

6. zwrotu udokumentowanych kosztów rehabilitacji w wyspecjalizowanych placówkach medycznych,

7. dziennego świadczenia szpitalnego.

W zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia oraz assistance poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, ochrona obejmuje:

1. ubezpieczenie kosztów leczenia,

2. ubezpieczenie kosztów transportu i repatriacji,

3. zwrotu kosztów ratownictwa Ubezpieczonego,

4. ubezpieczenie bagażu,

5. ubezpieczenie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy ASSISTANCE.

III. W ramach umowy ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A udziela ochrony ubezpieczeniowej na terytorium całego świata w zakresie:

1. trwałego uszczerbku na zdrowiu (suma ubezpieczenia 25.000 PLN),

2. śmierci Ubezpieczonego (suma ubezpieczenia 12.500 PLN),

3. śmierci Ubezpieczonego na skutek wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu (suma ubezpieczenia 8.000 PLN),

4. zawału serca lub udaru mózgu (suma ubezpieczenia 8.000 PLN),

5. refundacji kosztów nabycia protez i środków pomocniczych (suma ubezpieczenia 3.000 PLN),

6. refundacji kosztów operacji kosmetycznych (suma ubezpieczenia 3.000 PLN),

7. kosztów rehabilitacji w wyspecjalizowanych placówkach medycznych (suma ubezpieczenia 5.000,00 PLN),

8. dziennego świadczenia szpitalnego (suma ubezpieczenia 1.500 PLN),

9. kosztów ratownictwa na terytorium całego świata (suma ubezpieczenia 5.000 EUR na jedno zdarzenie),

10. ubezpieczenia bagażu w KL (suma ubezpieczenia 2.000,00 PLN).

IV. Obowiązki Ubezpieczonego w razie powstania wypadku:

1. W razie zajścia nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin, zgłosić się do lekarza i zastosować do jego zaleceń oraz podjąć działania mające na celu zmniejszenie skutków nieszczęśliwego wypadku, w tym Ubezpieczony zobowiązany jest poddać się zaleconemu przez lekarzy leczeniu, przez co rozumie się wszelkie formy terapii, zabiegi operacyjne, rehabilitację i inne działania medyczne mające na celu poprawę stanu zdrowia Ubezpieczonego.

2. W razie zajścia nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku poza granicami RP – związanego z ubezpieczeniem kosztów leczenia i assistance podczas podróży zagranicznej – Ubezpieczony zobowiązany jest do postępowania zgodnie z poniższymi postanowieniami: przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie bezwzględnie i niezwłocznie zgłosić telefonicznie prośbę o pomoc do Centrum Alarmowego Mondial Assistance tel. + 48 (22) 522 29 90, (22) 232 29 90, z zastrzeżeniem że w przypadku wymagającym wezwania karetki, należy to zrobić we własnym zakresie i następnie skontaktować się z Centrum Alarmowym, dokładnie wyjaśnić pracownikowi Centrum Alarmowego okoliczności, w jakich Ubezpieczony się znajduje, jakiej pomocy potrzebuje oraz podać niezbędne informacje o ubezpieczeniu numer polisy, imię i nazwisko Ubezpieczonego, numer kontaktowy, umożliwić lekarzom Centrum Alarmowego dostęp do wszystkich informacji medycznych, stosować się do zaleceń Centrum Alarmowego, udzielając informacji i niezbędnych pełnomocnictw, kontakt z Centrum Alarmowym i uzyskanie gwarancji pokrycia kosztów leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego, a także kosztów transportu medycznego i transportu zwłok są warunkiem przyjęcia odpowiedzialności ERGO HESTII.

3. Zgłoszenie roszczenia o wypłatę odszkodowania Ubezpieczony obowiązany jest dostarczyć ERGO HESTII w ciągu 7 dni od daty zakończenia leczenia wraz z dokumentami i informacjami niezbędnymi do rozpatrzenia wniosku o wypłatę, w tym w szczególności:

a. numer polisy,

b. szczegółowy opis okoliczności zdarzenia;

c. kopię diagnoz lekarskich i innych dokumentów stwierdzających przyczyny i zakres udzielonej pomocy medycznej,

d. kopię rachunków za opłaconą pomoc medyczną lub dotyczące innych kosztów objętych zakresem ubezpieczenia;

4. Szkodę do ERGO HESTII można zgłosić:

– w formie elektronicznej na adres e-mail: szkodybroker@ergohestia.pl

– poprzez formularz na stronie www.ergohestia.pl

– ustnie – telefonicznie pod nr telefonu 801 107 107 lub 58 555 5 555 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) albo osobiście podczas wizyty w jednostce ERGO HESTIA.

Dokumenty ubezpieczenia: 
⇒ Ogólne Warunki Ubezpieczenia ERGO HESTIA
⇒ Umowa Ubezpieczenia ERGO HESTIA
⇒ Formularz zgłoszenia szkody NNW

⇒ Formularz wyznaczenia osoby uposażonej 

 

| © 2024: PTTK Mikołów |