Historia oddziału

Historia Oddziału PTTK w Mikołowie

W latach 1954-1957 w Mikołowie i okolicy powstało 17 kół PTTK, należących do Oddziału w Katowicach. Dlatego 01.04.1957r. staraniem Tadeusza Apollo, Henryka Czyby, Stanisława Chroboka został powołany do życia Oddział PTTK w Mikołowie, który objął swym zasięgiem koła działające na terenie ówczesnego powiatu tyskiego. Pierwszym prezesem został Tadeusz Apollo, pełniący tą funkcję do 1964r.

Działalność statutową oddziału oparto na pracy w komisjach:

  • opieki nad zabytkami – przewodniczący Jan Horwat Bożyczko,
  • narciarskiej – przewodniczący Jerzy Mrozek,
  • żeglarsko – wodnej – przewodniczący Lipiński,
  • turystyki nizinnej – przewodniczący Wojtynek,
  • młodzieżowej – przewodniczący Tadeusz Apollo,
  • górskiej

W 1958r. z inicjatywy Tadeusza Apollo zorganizowany został kurs przewodników beskidzkich, rok później 26 absolwentów powołało do życia Koło Przewodników Beskidzkich z prezesem Janem Kirmesą.

W 1960r. po długich staraniach Oddział otrzymał swoje pierwsze stałe lokum w budynku na rogu ulic 1-go Maja i Lompy.

Następcą T. Apollo na stanowisku Prezesa Oddziału został Stefan Kołodziej, piastował swoją funkcję w latach 1964-1968.

Pod koniec 1967r. oddział liczył 36 kół, w tym 6 szkolnych i 3 terenowe.

W styczniu 1968r. będący u szczytu swej społecznie użytecznej działalności Oddział PTTK w Mikołowie na polecenie Komitetu Powiatowego PZPR został przeniesiony do Tychów. Pretekstem tej decyzji była prowadzona przez naszych pasjonatów akcja zbierania pamiątek historycznych (drukowane po polsku starodruki, modlitewniki, przedmioty kultu religijnego, pamiątki stanowiące o polskości i religijności mikołowian) w celu założenia Izby Muzealnej – zalążka przyszłego Muzeum Miejskiego. Inicjatywa ta została określona przez ówczesnych „mocarzy” mianem działalności „kółka różańcowego”. To bezprecedensowe posunięcie zniweczyło społeczny trud sporej grupy działaczy. Wielu z nich na znak protestu zaniechało dalszej działalności, lub ograniczyło ją do pracy w kołach zakładowych.

Tak zakończono pierwszy okres działalności naszego oddziału, w czasie której dużo się działo za sprawą między innymi: Zdzisława Jureckiego – organizatora wielu kursów, rajdów narciarskich; Alfreda Baczy – organizatora wycieczek i rajdów kolarskich; Jana Horwata Bożyczki – pod jego przewodnictwem komisja ochrony zabytków opiekowała się zabytkami Mikołowa i okolicy; Tadeusza Łukaszczyka – organizatora wielu imprez górskich; Jana Górskiego prowadzącego komisję młodzieżową; kol. Kaweckiego – działacza komisji żeglarskiej.

W 1975r. dzięki staraniom lokalnych działaczy z Pawłem Muskałą na czele i zgodzie Zarządu Wojewódzkiego reaktywowano Oddział PTTK w Mikołowie. W dniu 30.07.1975r. wybrano nowy zarząd, na czele którego stanęli Paweł Muskała (który funkcję Prezesa Zarządu sprawował do 1989r.) i Henryk Czyba. Terenem działania stał się obszar zbliżony do terytorium obecnego powiatu mikołowskiego, oddział obejmował 19 kół i klubów, w których zrzeszonych było 1016 członków.

30.01.1976r. uruchomione zostało Biuro Zakwaterowań.

W 1977r. reaktywowano Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych, na czele którego przez 20 lat stał Kazimierz Śleziak. W tym samym roku ponownie powstaje pod przewodnictwem Zbigniewa Andrzejewskiego Komisja Turystyki Górskiej i Terenowy Referat Weryfikacyjny GOT. Przez 4 lata oddział zajmował skromny lokal w Miejskim Domu Kultury, aż do 22.12.1979r., kiedy to poprzez szereg działań Pawła Muskały własnością i siedzibą oddziału stał się budynek przy ul. Krakowskiej 2 (dawniej znajdowała się w nim restauracja „U Knapików”)

Mimo licznych zawirowań politycznych i gospodarczych początku lat osiemdziesiątych oddział przetrwał, a nawet rozwinął się, o czym może świadczyć fakt, iż w 1988r. liczył 25 kół i klubów – łącznie 3479 członków. W tym to czasie aktywnie działały komisje: górska, kolarska, młodzieżowa, narciarska – organizujące każda w swoim zakresie szereg imprez o charakterze masowym.

W 1989r. Prezesem Zarządu została Grażyna Syryjczyk, a krótko potem funkcję tą objął Wacław Ciupidro i pełnił ją do 2005 roku.

Lata dziewięćdziesiąte i sytuacja gospodarcza kraju doprowadziły do spadku ilości kół zakładowych, co przyczyniło się do odejścia wielu członków PTTK z tej organizacji. Rozwiązane zostały między innymi koła: w ZMGiE „Wiromet”, w „Mifamie”, w ZOZie, w wielu szkołach. Aby przejąć członków PTTK z zamierających kół i stworzyć możliwość dalszej przynależności, z inicjatywy Zarządu Oddziału w 1992r. powstało Koło Terenowe, a w 1997r. Koło Miejskie. Wymienione koła swoją działalność prowadzą w siedzibie oddziału

Na początku 2005 roku nowym prezesem został Tadeusz Hendzlik a Wacław Ciupidro przyjął tytuł Prezesa Honorowego. Po skończeniu kadencji w 2009 roku, kol. Tadeusza Hendzlika zastąpił nowy prezes Jakub Żur i pełni tę funkcję do tej pory.

| © 2023: PTTK Mikołów |